info@msue.edu.mn +11-311764

Уг сургалтад Улаанбаатар хот болон 21 аймаг, тэдгээрийн сумуудаас оролцох боломжтой.

МУБИС Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдахыг хүссэн сурагч “Сургалтанд хамрагдах холбоос” -оор дамжин орно.

Хичээлийн сэдэв Хугацаа Цаг Холбоос
1 Хүүрнэмж ба тоочимж эхийг уншиж ойлгох, задлал хийх YI/20 14.00-14.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
2 Тайлбарламж, эргэцүүлэмж, ятгасан эхийг уншиж ойлгох, задлал хийх YI/20 14.50-15.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос
3 Үгийн бүтэц, бүтээврийн утга үүрэг VI/22 10.00-10.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
4 Нэр, үйлийн нөхцөл, түүний хувилал VI/22 10.50-11.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос
5 Дадлага ажил VI/24 10.00-10.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
6 Үгийн сангийн утга хэрэглээ, найруулгын зэрэг VI/24 10.50-11.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос
7 Монгол хэлний холбооны хэв маяг, өгүүлбэр дэх үгсийн холбоо, холбоо үг YI/24 14.00-14.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
8 Нийлмэл өгүүлбэрийн хэв маяг, найруулгын үүрэг YI/24 14.50-15.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос
9 Хэлц үг, түүний утга хэрэглээ VI/25 10.00-10.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
10 Үгийн сан найруулга зүйд холбогдох дадлага ажил VI/25 10.50-11.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос
11 Дадлага- эх, өгүүлбэр задлал YI/26 14.00-14.45 Сургалтанд хамрагдах холбоос
12 Дадлага- эх, өгүүлбэр задлал YI/26 14.50-15.35 Сургалтанд хамрагдах холбоос